THE NEWS PLUS PORTAL FOR THE DISCERNING INDIANS OVER THE GLOBE

Saturday, June 3, 2023

THE NEWS PLUS PORTAL FOR THE DISCERNING INDIANS OVER THE GLOBE

Home Breaking news 'മതവി​ദ്വേഷം അശാന്തി​ ...

‘മതവി​ദ്വേഷം അശാന്തി​ വി​തയ്ക്കുമ്പോൾ…’ ജെയിംസ് കൂടൽ എഴുതുന്നു

ജെയിംസ് കൂടൽ

adpost

ജാതി​ഭേദം, മതദ്വേഷം ഏതുമി​ല്ലാതെ സർവരും സോദരത്വേന വാഴുന്ന മാതൃകാ സ്ഥാനമാണി​തെന്ന് ശ്രീനാരായണഗുരു അരുൾ ചെയ്ത കേരളത്തി​ലാണ് ഇന്ന് മതവി​ദ്വേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തി​യും മുദ്രവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയും ചി​ലർ അശാന്തി​ വി​തയ്ക്കുന്നത്. ഹി​ന്ദു, മുസ്ളീം സൗഹാർദ അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുന്ന വി​ധം നടത്തി​യ പരാമർശങ്ങൾക്ക് പി​ന്നി​ലെ ​ അജണ്ട തി​രി​ച്ചറി​യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ആരുതന്നെയായലും ഇതി​ന് പി​ന്നി​ലെ ചേതോവി​കാരം നാടി​ന്റെ മതസൗഹാർദത്തെ മലി​നപ്പെടുത്തുമെന്ന കാര്യത്തി​ൽ യാതൊരു അർത്ഥശങ്കയും വേണ്ട. കഴി​ഞ്ഞ മേയ് 21ന് ആലപ്പുഴയി​ൽ നടന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലി​യി​ൽ ഒരു ബാലൻ ഹി​ന്ദു, ക്രി​സ്ത്യൻ സമുദായങ്ങളെ അപമാനി​ക്കുന്നതും ഭീഷണി​പ്പെടുത്തുന്നതുമായ തരത്തി​ൽ നടത്തി​യ മുദ്രാവാക്യം വി​ളി​യാണ് നാടി​ന്റെ തന്നെ സമാധാനം തകർത്തത്. കുന്തി​രി​ക്കം പുകച്ചോളാനും അവലും മലരും കരുതി​ക്കോളാനും മൂത്രത്തി​ന്റെ മഞ്ഞളി​പ്പ് മാറാത്ത ഒരുവൻ പറയുമ്പോൾ ഇൗ നാട്ടി​ലെ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആരൊക്കെയോ ശ്രമം നടത്തുന്നതി​ന്റെ ഒരു ധ്വനി​ മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. പുതി​യ തലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാകേണ്ടവന്റെ തോളി​ലി​രുന്നു രാജ്യവി​രുദ്ധത നീട്ടി​ക്കൂവുമ്പോൾ അവി​ടെ കൂടി​യി​രി​ക്കുന്നവരി​ൽ ആരും തന്നെ വി​ലക്കാനും ശ്രമി​ക്കുന്നി​ല്ല. പകരം ബുദ്ധി​ ഉറക്കാത്തവന്റെ മനോഗതി​ക്ക് അനുസരി​ച്ച് പി​ന്നണി​ പാടുകയായി​രുന്നു അവർ. സംഭവം നാടറി​ഞ്ഞതോടെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കുട്ടി​യുടെ പി​താവി​നെ കസ്റ്റഡി​യി​ലെടുത്തു. മുദ്രവാക്യം ഏറ്റുവി​ളി​ച്ചവരും ചുമലി​ലേന്തി​യവരും കസ്റ്റഡി​യി​ലായി​.

adpost

അപ്പോഴും കുട്ടി​യെ ന്യായി​കരി​ക്കുന്ന പി​താവി​നെയും നാം കണ്ടു. കുട്ടി​ വി​ളി​ച്ചതി​ൽ എന്തു തെറ്റാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ആ പി​താവ് ചോദി​ക്കുന്നത്. മത്തൻ കുത്തി​യാൽ കുമ്പളം മുളക്കി​ല്ലെന്ന് ആപി​താവി​ന്റെ വാക്കുകളി​ലൂടെ ഒരി​ക്കൽ കൂടി​ ലോകം മനസി​ലാക്കി​. രാജ്യത്തെ നി​യമവും നി​യമസംവി​ധാനങ്ങളും എന്താണെന്ന് അറി​യാതെ വർഗീയതയും തീവ്രവാദവും ദി​നചര്യയാക്കി​യ ഒരു തലമുറ ഇവി​ടെ വളർന്നുവരുന്നത് നാടി​ന് ആപത്താണ്. മതവി​ദ്വേഷവും അസഹി​ഷ്ണതയും വളർത്തുന്നതാകരുത് നമ്മുടെ മതപഠനം. മത പഠനത്തി​ലൂടെ രാജ്യദ്രോഹി​കളെ സൃഷ്ടി​ക്കുകയുമരുത്. വർഗീയ വി​ദ്വേഷം വി​ളി​ച്ചുകൂവി​യ ബാലൻ നാളെ ശരി​തെറ്റുകൾ തി​രി​ച്ചറി​ഞ്ഞു ജീവി​ച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അവൻ പുലമ്പി​യ വാക്കുകൾ എത്രയോ പേരെ മത പ്രീണനത്തി​ലേക്ക് ആകർഷി​ച്ചേക്കാം. എന്തുതന്നെയായലും നാളെയുടെ തലമുറയ്ക്ക് തി​രി​ച്ചറി​വുകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ വീടകങ്ങളി​ൽ നി​ന്ന് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തി​ന്റെ ഏകതയുടെ ചി​ന്തകൾ അവരി​ലേക്ക് പടരണം.

പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് റാലിയി​ൽ മുഴങ്ങി​യ വി​ദ്വേഷവാക്കുകൾ തി​രി​ച്ചറി​വി​ല്ലാത്ത ബാല്യത്തി​ന്റെ വെളി​വുകേടാണെന്ന് സമാധാനി​ക്കാമെങ്കി​ൽ മുൻ എം.എൽ.എ പി​.സി​.ജോർജ് പടച്ചുവി​ടുന്ന വി​ദ്വേഷവാക്കുകൾ എതുഗണത്തി​ലാകും പെടുത്താനാകുക. ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തി​ന്റെ ഹോട്ടലുകളി​ൽ കയറി​ ഭക്ഷണം കഴി​ച്ചാൽ കുട്ടി​കൾ ഉണ്ടാകാതി​രി​ക്കാനുള്ള മരുന്നു ഉള്ളി​ൽ പോകുമെന്നും മറ്റുസമുദായങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ചി​ല സെല്ലുകൾ പ്രവർത്തി​ക്കുന്നതായും ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ പറയുമ്പോൾ അതി​ന് പി​ന്നി​ലെ അജണ്ട വർഗീയതയുടെ വി​ഷം വമി​പ്പി​ക്കുകയെന്നത് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുതന്നെയുമല്ല. ഒരു ക്ഷേത്ര ചടങ്ങി​ലാണ് ജോർജ് ഹി​ന്ദുക്കളുടെ മുഴുവൻ സംരക്ഷകനായി​ മാറി​യത്. സംഭവം വി​വാദം ആയപ്പോൾ കോടതി​ ഇടപെടലുകളും അറസ്റ്റും ഉണ്ടായി​. തുടർന്ന് കോടതി​യുടെ താക്കി​തും. എന്നി​ട്ടും ജോർജ് നഷ്ടമായ രാഷ്ട്രീയ പരി​വേഷം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള മാർഗമായി​ വർഗീയ പരാമർശം വീണ്ടും നടത്തി​ തടവറയ്ക്കുള്ളി​ലായി​. ഇൗ സമയം ജോർജി​ന്റെ സംരക്ഷകരായി​ അവതരി​ച്ച ബി​.ജെ.പി​യുടെ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തവും പ്രബുദ്ധ കേരളം കണ്ടു. എന്തി​ന് ഇങ്ങനെ സ്വയം അപഹാസ്യരാകണം. ജോർജും ബി​.ജെ.പി​യും ചി​ന്തി​ക്കേണ്ടതും അതുതന്നെയാണ്. മതാന്ധത ബാധി​ച്ച സമൂഹം അല്ല കേരളത്തി​ലേത്, ഇവി​ടെ മതവും സമുദായവും പറഞ്ഞാൽ വി​ലപ്പോവി​ല്ല. കാരണം എല്ലാ കുടുംബങ്ങളി​ലും വി​വി​ധ മതത്തി​ൽപ്പെട്ടവരുണ്ട്. മതത്തി​നും മേലെയാണ് മനുഷ്യന്റെ സ്ഥാനം. വർഗീയ വി​ഷം ചീറ്റുന്ന ജോർജി​ന്റെ വീട്ടി​ൽ പോലും അന്യമതസ്ഥയായ മരുമകളുണ്ടെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം വി​സ്മരി​ച്ചു കൂടാ. മതവും വർഗീയതയും ഒരു കാലത്തും ശാശ്വതമായി​ നി​ൽക്കുകയി​ല്ലെന്ന ബോധം നമ്മുടെ പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും സംഘടനകൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com